RENT4ALL Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid Verhuurvoorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van RENT4ALL betreffende verhuur van een goed of goederen, zoals dat/die in het contract beschreven is/zijn en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.2. Door ondertekening van het huurcontract door de huurder of een bevoegde vertegenwoordiger, verklaart deze zich akkoord met de voorwaarden.

Artikel 2. Begin overeenkomst
2.1. De afspraak voor verhuur van alle goederen komt tot stand op het ogenblik, dat de huurder RENT4ALL en de overeenkomst ondertekenen dan wel mondeling overeenkomen en gaat in: Bij afhalen, op het ogenblik dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt bij RENT4ALL. Bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door RENT4ALL. 2.2. De minimale huurtermijn is 1 dag.
2.3. De huurder is huur verschuldigd voor alle werkdagen binnen de huurtermijn, ook als het werk door regen- of vorstverlet of door een werkstaking stilligt. Tenzij van te voren anders is overeengekomen.

Artikel 3. Nederlands grondgebied

Verplaatsing en gebruik van het gehuurde goed buiten de Nederlandse landsgrenzen is in beginsel verboden. Afwijking hierop is slechts mogelijk na overeenstemming tussen huurder en RENT4ALL.

Artikel 4. Einde overeenkomst
4.1. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder, kan RENT4ALL de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van RENT4ALL op vergoeding van kosten, nadeel en rente.
4.2. In voornoemde gevallen is RENT4ALL te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd het gehuurde bij de huurder terug te halen (eigendomsvoorbehoud). Huurder is verplicht om aan RENT4ALL de door haar gewenste medewerking te verlenen. RENT4ALL is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door huurder of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.

Artikel 5. Huurprijzen
5.1. De huurprijzen zijn vrijblijvende prijzen en zijn opgenomen in het door Van de Zandschulp opgestelde verhuuroverzicht. RENT4ALL behoudt zich het recht voor de verhuurprijzen te wijzigen, wanneer de kostprijs dit noodzakelijk maakt.
5.2. De dagprijzen voor de huur van een machine, zoals omschreven in het verhuuroverzicht van Van de Zandschulp, zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 8 uur per dag. Er geldt een toeslag bij gebruik langer dan 8 uur per dag. Prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie en transport.
5.3. Een waarborgsom kan verlangd worden van de huurder bij het afhalen van een goed.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

RENT4ALL kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook niet na ingebrekestelling, indien RENT4ALL niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. Indien de bestelde goederen niet voorradig zijn behoudt RENT4ALL zich het recht voor om in overleg een alternatief te leveren dat beschikt over dezelfde c.q. vergelijkbare capaciteiten.

Artikel 7. Schade, Verlies
7.1. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking aan RENT4ALL te worden gemeld. Huurder is gehouden de aan het gehuurde materieel door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan RENT4ALL te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van RENT4ALL gehuurde goed. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door RENT4ALL geleden schade.
7.2. Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaald huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.
7.3. RENT4ALL is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de huurder, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De huurder zal RENT4ALL vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

Artikel 8. Verzekering tegen schade

8.1 RENT4ALL biedt de huurder de mogelijkheid om zich vooraf tegen eventuele schade te verzekeren. Huurder betaalt voor deze verzekering een toeslag van 6% boven de huursom. De voorwaarden voor deze mogelijkheid tot verzekering zijn op te vragen bij RENT4ALL Huurders dienen WA verzekerd te zijn.

8.2 RENT4ALL verklaart dat er ten behoeve van onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) vallende objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die RENT4ALL vrijwaart, komt evenwel, schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is.
Bij schade geldt een eigen risico welke afhankelijk is van de waarde van het werkmaterieel: waarde < € 50.000,- eigen risico € 2.500,-
waarde € 50.000,- en hoger eigen risico € 5.000,-
Uitsluitingen verzekering
-schade en gevolgschade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels.
-schade die onder de wettelijke toegestane uitsluitingen valt.
-boetes en bekeuringen veroorzaakt door huurder.
-direct is veroorzaakt door een gewapend conflict, terrorisme, burgeroorlog, opstand, oproer of muiterij

8.3 Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren

schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

Artikel 9. Expertise

De door RENT4ALL gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder.

Artikel 10. Gebruiksvoorwaarden
10.1. De huurder mag het goed alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor het is ingericht. Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van het gehuurde is voor rekening van de huurder. De bedienings- en gebruiksvoorschriften, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
10.2. De huurder stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij RENT4ALL terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient goederen gereinigd te retourneren. Extra gemaakte arbeidsuren en kosten voortvloeiend uit het nalaten van reiniging worden in rekening gebracht.

Artikel 11. Verplichtingen van de huurder
11.1. De huurder stemt er mee in RENT4ALL te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en RENT4ALL hiervoor te vrijwaren.
11.2. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking schriftelijk aan RENT4ALL te worden medegedeeld, dit aangezien het verhuurde goed te allen tijde eigendom van RENT4ALL blijft.
11.3. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van RENT4ALL.
11.4. Enige storing in de werking van het goed dient bij ontdekking aan RENT4ALL gemeld te worden. De huurder mag slechts zelf tot reparatie overgaan, als RENT4ALL hiervoor schriftelijktoestemming heeft verleend.
11.5. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het goed. Wanneer de huurder niet kan aantonen dat het bedienend personeel voldoende kundig is en bevoegd, worden schades ontstaan door onzorgvuldig, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik op de huurder verhaald. Bedienende personen moeten de minimale leeftijd van 18 jaar hebben. 11.6. Huurder dient bij de huur van een goed een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen.

Artikel 12. Risico bij transport, laden en lossen

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van RENT4ALL, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de huurder.

Artikel 13. Terugbrengen
13.1. Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij RENT4ALL worden teruggebracht, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan RENT4ALL beëindigd, echter het risico blijft wel volledig bij de huurder. Tevens is huurder in dit geval verplicht de huur door te betalen tot het moment dat RENT4ALL weer de volledige beschikking over de goederen heeft.
13.2. Machines worden door RENT4ALL afgetankt aangeleverd. Huurder zal bij voorkeur deze machines afgetankt retour sturen. Indien de machine niet afgetankt retour gebracht wordt, zal RENT4ALL de brandstofkosten voor het aftanken doorberekenen aan de huurder.

Artikel 14. Betaling
14.1. Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet binnen 30 dagen na factuurdatum nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim. In geval van voornoemd verzuim kan RENT4ALL de huurovereenkomst buitengerechtelijk beëindigen en de gehuurde zaken terstond terughalen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door RENT4ALL geleden schade komt voor rekening van de huurder.
14.2. RENT4ALL behoudt zich het recht voor een incassoprocedure te starten wanneer huurder in verzuim is. De kosten voor deze procedure komen voor rekening van de huurder.

Artikel 15. Slotbepaling
15.1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met RENT4ALL gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.
15.2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
© Algemene Verhuurvoorwaarden
RENT4ALL

Openingstijden

De openingstijden van ma tm vrijdag 7.00 u tot 18.00 uur Zaterdag van 8.00 u tot 16.00 u.

Note: machines kunnen in overleg buiten openingstijden worden opgehaald en afgeleverd.

Contact

Heremeijesteeg 11 6718 VH Ede

0318 - 48 48 55

info@rent4all.nl